Vejledende timesatser

Vejledende timesatser (i DKK ekskl. moms) fra 1. september 2021 er angivet her. Timesatser reguleres én gang årligt, pr. 1. september.

For en veldefineret ydelse, eller efter kundens ønske, kan der aftales en fast pris.

Kørsel afregnes pr. kørt kilometer efter statens takster.

 • 1600 DKK/time
  Specialist­ydelser med begrænset omfang
  Specialistydelser omfatter specielle beregninger og vurderinger, særlige optimeringsopgaver og komplekse opgaver, hastesager mv.
 • 1450 DKK/time
  Rådgivning, projektering etc.
  Rådgivning/projektering omfatter generelt alle øvrige dimensioneringsopgaver, sædvanlig rådgivning og projektering, udarbejdelse af udbudsprojekt mv.
 • 1350 DKK/time
  Rådgivning ved indgåelse af rammeaftale
  For større samarbejder af min. 500 timers varighed, kan der indgås en rammeaftale.

Betingelser

Alt arbejde udføres i henhold til almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning, ABR 89.

Aftale om løsning af opgaver

Frands Haahr ApS forudsætter for opgavens løsning, at rekvirenten oplyser opgavens formål og fremlægger alle væsentlige informationer.

Ophavsret og ansvar

Frands Haahr ApS har ret til at anvende data og resultater i form af viden i forbindelse med udførelse af andre opgaver.

Offentliggørelse af Frands Haahr ApS’ skriftlige materiale må kun ske i sin helhed og med kildeangivelse. Uddrag og i citatform må kun ske efter forudgående skriftlig aftale.

Frands Haahr ApS fralægger sig erstatningsansvar for tab og skader, som måtte indtræffe, såfremt Frands Haahr ApS’ vurderinger og anbefalinger anvendes til andre formål end de, som Frands Haahr ApS er blevet gjort bekendt med.

Forsikring

Til dækning af vort professionelle ansvar har Frands Haahr ApS tegnet forsikring i selskabet if Forsikring, police nr. SP2937267.1.3 med  maksimal dækningssum på kr. 10.000.000  (erhvervsansvar), kr. 2.500.000 (tingskade og/eller tab) og kr. 12,500.000 (personskade).

Udlæg

Udlæg afregnes i henhold til ABR 89 afsnit 3.2. Kørsel uden for Storkøbenhavn afregnes efter statens takster. Rejser afregnes i regning. Eksterne reproduktionsudgifter, udgifter til film og fotos, udgifter til specialkonsulenter engageret efter aftale med klienten m.v. afregnes som udlæg med et tillæg på 10%.

Betalingsbetingelser

Fakturering foretages aconto månedsvis bagud, jf. ABR 89, afsnit 3.4. Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato. Hvis betalingsfristen overskrides, påløber der renter i henhold til ”Lov om renter”.